PROJECTPLAN 2023-2025 SOCIAL HALL IN KIRIITA (parochie Kapsara)

Download hier het projectplan Kiriita als pdf.

De Stichting Vrienden van Joseph ontvangt via de zuster-stichting The Friends of Father Joseph in Kenia diverse projectaanvragen vanuit dit land. Bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Stichting is gekozen voor de bouw van een Social Hall in Kiriita, een gemeenschap in de parochie Kapsara. Hiervoor is gekozen, omdat één van de eerste projecten van de Stichting ook een Social Hall is geweest.

Bij het laatste bezoek van de vorige voorzitter, mevr. Liesbeth Blommaart aan Kenia in februari 2023 is er met de mensen in Kiriita uitgebreid gesproken over dit project.

Zij heeft het dorp bezocht en gesproken over het belang van dit Social Hall voor de gemeenschap, en met name voor de vrouwen en kinderen. Maar ook over wat zij zelf kunnen bijdragen en dat een kleine stichting als de onze beperkte middelen heeft. De uiteindelijke tekening is dan ook gebaseerd op een eerder door ons gebouwd Social Hall in Hututu, een klein dorp gelegen tussen Kitale en Kisumu.

Kiriita ligt in Trans-Nzoia County, een gebied ten noord-westen van Nairobi. De hoofdstad is Kitale De meerderheid van de mensen in Trans Nzoia County woont op het platteland. Men bedrijft voornamelijk landbouw. De bevolking is arm en het gebied is lastig bereikbaar.

Het door de gemeenschap voorgestelde project is gericht op programma’s om de Kiriita-gemeenschap zelfbewuster te maken, door middel van gendermainstreaming, versterken van de jeugd en de positie van de vrouwen. Het doel is om ’toegang tot sociale en economische kansen te creëren’ en dat past precies bij de milleniumdoelen waar de Stichting Vrienden van Joseph ook voor staat.

Het betreft wel een groot project voor onze kleine stichting. Daarom hebben we, net als soortgelijke projecten voor scholen in Botwa (2012) en Mwitha (2019) het project in delen opgeknipt en over 3 jaren verdeeld.

In dit projectplan leest u eerst nadere informatie over de gemeenschap en de relevantie van het project, daarna hoe wij dit project in 3 fasen hebben verdeeld en hoe wij dit willen bewerkstelligen. Tenslotte zijn er tekeningen en een begroting in een aparte bijlage bij dit plan. In het projectplan hebben we foto’s opgenomen van de huidige situatie.

Wij bevelen dit project van harte bij u aan.

Algemene informatie en relevantie van het project

Kiriita is een klein dorp, dat relatief slecht bereikbaar is. Het ligt in een landbouwgebied, maar het merendeel van het land behoort aan grote coöperaties. De mensen beoefenen op kleine schaal gemengde landbouw; landbouw gecombineerd met veeteelt. De bevolking is erg arm en weinig geschoold.

De problemen in Kenia worden grotendeels veroorzaakt door armoede en onderlinge conflicten in een samenleving die is gebaseerd op een clan-gebaseerde cultuur met een sterke op mannengerichte traditie. De politieke situatie, met een gebrek aan een sterke gecentraliseerde regering voor het hele land blijft een grote uitdaging. Het hele land gaat gebukt onder de verwoestingen van conflicten en diepgewortelde armoede.

Vrouwen en meisjes uit de Kiriita-gemeenschap vormen ongeveer 55% van de bevolking van Kiriita, Kapsara Parish. De situatie van Keniaanse vrouwen is bijzonder nijpend en vormt een reële zorg voor hun verdere ontwikkeling. De grove ongelijkheden en soms onmenselijke omstandigheden die ze ondergaan als gevolg van bovenstaande cultuur, maakt dat zij zich slecht kunnen ontwikkelen. Dit heeft vervolgens weer consequenties voor de totale ontwikkeling van het gebied en van Kenia in het algemeen.

Zo’n 45% van de Kiriita-gemeenschap nu is tussen de 20 en 24 jaar. De meeste meisjes zijn getrouwd toen ze 18 jaar of jonger waren. Meisjes die trouwen op een jongere leeftijd zijn kwetsbaarder voor geweld en gezondheidsrisico’s; 65% van de Kiriita-gemeenschap vrouwen tussen de 15 en 64 jaar participeren in de binnenlandse dwangarbeid.

Naast de sociale situatie is ook de economische situatie een groot probleem, zoals een gebrek aan basisvoorzieningen, als schoon water, eerlijke verdeling van land en water en gebrek aan onderwijs. Hierdoor komt de gemeenschap nog meer onder druk te staan. Door de sterke patriarchaal gerichte maatschappij heerst diepgewortelde genderongelijkheid. In Kenia zijn vrouwen ofwel uitgesloten van besluitvorming en eigendom van de man. Ze ondergaan wrede, onmenselijke en vernederende behandelingen, waaronder seksuele en gender gerelateerd geweld, een algemeen gebrek aan toegang tot formele rechtsmechanismen en extreme marginalisering en repressie onder het traditionele rechtssysteem.

Aangezien de meeste initiatieven in Kiriita en in andere delen van het land vrouwen uitsluiten van algemene ontwikkeling is er vooralsnog weinig verandering. Met dit Social Hall zal alles worden gedaan om de voortgang van de Kiriita-gemeenschap bij te sturen. Met dit project zullen de vrouwen sterker worden en zal de hele gemeenschap in Kiriita sterker worden, wat de vooruitgang in het gebied zal stimuleren.

Wat wil de gemeenschap gaan verwezenlijken?

Het door de gemeenschap voorgestelde project is gericht op de bevordering van de ontwikkeling van de Kiriita-gemeenschap, m.b.v. programma’s voor gendermainstreaming, ontwikkelen van jeugdgroepen en lokale leiders, wanneer zij een functie hebben die van waarde is voor de gemeenschap. Door middel van capaciteitsopbouw en vaardigheidstrainingen zullen zij minder afhankelijk te zijn van andere dorpen in Kapsara.

Dit willen zij graag gaan organiseren in het nieuw te bouwen Social Hall. Doordat de gemeenschap wordt versterkt en opgeleid (3 maanden durende vaardigheids- en ondernemerschapstrainingen) zal dit hen de nodige vaardigheden en ervaring bijbrengen om hun eigen Social Hall te beheren. Dit alles zal worden georganiseerd door het bisdom Kitale, waaronder de parochie valt. Hiervoor zijn al plannen gemaakt.

Foto’s van de plek waar het Social Hall geplaatst moet worden.

Nu staat er nog een klein gebouw en wordt er mais verbouwd.

De plek is al wel aangekocht.

Als de vrouwen zich kunnen ontwikkelen betekent dit ook iets voor de kinderen. De gemeenschap gelooft dat om het kind te bereiken, de vrouw als de opvoeder eerst moet worden benaderd.

De financiële mogelijkheden van de Kiriita-gemeenschap kan worden vergroot door ook anderen gebruik te laten maken van de faciliteit, het verhuren aan conferenties, bruiloften en elke andere functie in de parochie. In het Social Hall zal een keuken aanwezig zijn en goed uitgeruste ruimtes. Hierdoor kan de armoede worden verminderd, kan er opvang en onderwijs worden gegeven en uiteindelijk een betere levensstandaard worden bereikt.

Uiteindelijk zal het hen in staat stellen om zichzelf te positioneren in de strategische besluitvormingsprocessen die plaatsvinden op verschillende niveaus in de sociale, economische en politieke kwesties van de regio.

Waar kiest de Stichting Vrienden van Joseph voor?

De Stichting heeft heel duidelijk aangegeven dat de infrastructuur, oftewel het gebouw zelf, de prioriteit heeft. Daaraan wil zij graag haar medewerking geven. De totale kosten hiervoor bedragen zo’n €35.000.

Dit is voor een kleine stichting als de onze veel geld. Wel hebben wij eerder een project gedaan in Botwa en Mwitha, waar wij lokalen hebben gebouwd en ingericht. Toen hebben we het bedrag in fasen bij elkaar gebracht en ook de bouw in fasen gedaan. Ook dit keer willen we dat doen.

We hebben toen ook geleerd dat er nauw toezicht nodig is op de bouw en dat er gewerkt moet worden met een betrouwbare aannemer. Het eerste kunnen we verwezenlijken door de inzet van één van onze eigen Keniaanse bestuursleden Alex Barasa op dit project. Dit is nu al gebeurd bij het maken van het projectplan.. Het tweede doen we door de inzet van een bij ons bekende aannemer Benjamin Sifuna, die o.a. het project in Botwa heeft verzorgd. Hij heeft zorg gedragen voor het overnemen van de tekeningen en de begroting voor de bouw.

Daarnaast hebben we toen gemerkt dat er altijd extra kosten bijkomen. Indien noodzakelijk kunnen we nog een vierde jaar aan dit project bijdragen.

De kosten die de gemeenschap aan invulling van de scholingsprojecten wil uitgeven, zullen niet door de Stichting worden gedragen. Daarvoor is contact gelegd met het Bisdom Kitale. Zij zijn bereid hier mee aan de slag te gaan.

 

De Stichting heeft vaste donateurs, organiseert diverse activiteiten zoals een fietstocht op Hemelvaart, een maaltijd tijdens de Vasten, verkoop op allerlei markten en is bekend bij diverse fondsen. Wij verwachten op grond van ervaringen uit eerdere jaren dat wij het totale bedrag van €35.000 bijeen kunnen sparen.

Uiteraard hebben wij ook gemerkt dat de Covid-19-pandemie ook in Nederland tot problemen heeft geleid in de economie. Mocht het niet lukken, dan schuiven we het project op tot de benodigde gelden zijn opgehaald.

In Kenia is het niet ongewoon om in delen te bouwen. Van het geld dat er op dat moment is, wordt er gebouwd. Is het op, dan stopt de bouw tot er weer voldoende geld is. In overleg met de aannemer is er voor gekozen om in 3 fasen te bouwen. In de eerste twee jaren voor €12.000 en het laatste jaar voor €11.000. Op grond hiervan hebben we het volgende plan opgesteld:

fase 1:  het klaarmaken van de bouwplaats, het plaatsen van de fundering, het klaarmaken voor de plaatsing van de muren. Fondsenwerving tussen januari 2023 en december 2023 . Totale kosten: €12.000

fase 2:  plaatsen van muren en dak. Fondsenwerving tussen januari 2024 en december 2024. Totale kosten: €12.000

fase 3: afmaken van het totale gebouw door plaatsen van ramen, deuren en pleisteren van de wanden. Fondsenwerving tussen januari 2025 en december 2025. Totale kosten: €11.000

 fase 4:  Indien noodzakelijk: uitloopjaar voor bijkomende kosten, Fondsenwerving in 2026, totale kosten nog onbekend

 Heeft u nog vragen over dit project mail dan naar info@vriendenjoseph.nl of wil u dit project éénmalig sponsoren of donateur worden? Ga dan naar sponsorpagina.